oznaczania sposoby co to znaczy
Co znaczy Sposoby Oznaczania. Czym jest ich oznaczania. Wg Zsigmondy'ego znaczy się zęby cyframi od.

Czy pomocne?

Definicja Sposoby Oznaczania

Definicja z ang. Methods for Assay, z niem. Verfahren zur Assay.

Co to znaczy: W celu zapisu poszczególnych zębów przyjęto umowny sposób ich oznaczania.
Wg Zsigmondy'ego znaczy się zęby cyframi od l do 8 (od zęba siecznego przyśrodkowego do ostatniego zęba trzonowego) dla każdej strony ciała, w szeregu górnym i dolnym. Cyfry te wpisuje się w układ kresek — pionowej i poziomej — ustawionych pod kątem prostym. Kreska pozioma oddziela zęby górne od dol¬nych, kreska pionowa — lewe od prawych. Taki schematyczny układ przedstawia graficznie zęby widziane w opisywanej jamie ustnej. Cyfry wpisane na lewo od linii pionowej oznaczają zęby prawe i odwrotnie.
Zęby mleczne znaczy się cyframi rzymskimi — od I — dla zęba siecznego przyśrodkowego — do V — dla zęba trzonowego drugiego.
W najwyższym stopniu rozpowszechniony jest jednak tak zwany duński sposób zapisu zębów, opracowany poprzez Haderupa. Poszczególne zęby znaczy się cyframi, podobnie jak w systemie Zsigmondy'ego. Różnica polega na tym, iż dla zębów mlecznych używa się cyfr nie rzymskich, ale arabskich od l do 5 z dodawaniem O przed albo za cyfrą. Zęby szczęki znaczy się poprzez symbol plus, a żuchwy poprzez minus postawiony dla zębów strony prawej po prawej stronie cyfry, a dla strony lewej po lewej stronie.
W Polsce powszechne wykorzystanie znajduje mechanizm Haderupa z poprawką Allerhanda. Poprawka ta dotyczy oznaczania zębów mlecznych cyframi rzymski¬mi, podobnie jak tj. w systemie Zsigmondy'ego, z tą różnicą, iż zamiast układu kresek stosuje się plus albo minus.
Rozwój techniki i wiedzy lekarskiej regularnie wymagał użycia elektronicznego mechanizmu zaprogramowania danych ze stomatologii w maszynach cyfrowych (EMC).
Dotychczasowe metody oznaczania zębów w tym celu były trudne do wykorzystania. W związku z tym zaistniała potrzeba zmiany znaków plus i minus albo kresek L, H (stosowanych w poprzednio omówionych zapisach) na cyfry.
Yiolil zaproponował zamiast tych znaków cyfry arabskie od l do 4 dla oznaczania zębów stałych i od 5 do 8 dla zębów mlecznych. Porównał on luki zębowe z tarczą zegara podzieloną na cztery części — kwadranty. Górny kwadrant lewy oznaczył cyfrą l (u człowieka to jest prawa strona górnego łuku zębowego), prawy kwadrant górny cyfrą 2, prawy dolny cyfrą 3, lewy kwadrant dolny cyfrą 4.
Dla oznaczania zębów mlecznych Yiohl zaproponował cyfrę 5 dla górnego kwadrantu lewego, cyfrę 6 dla górnego kwadrantu prawego, cyfrę 7 dla dolnego pra¬wego i cyfrę 8 dla dolnego kwadrantu lewego.
W dwucyfrowym zapisie zębów
wg Yiohla pierwsza cyfra określa kwadrant, druga — ząb. Początek oznaczania zębów rozpoczyna się od górnego kwadrantu lewego od trzeciego zęba trzonowego górnego.
Każda cyfra wymawiana jest oddzielnie (nie jak liczba dwucyfrowa!), na przykład górny ząb sieczny boczny prawy: jeden, dwa — w piśmie 12; górny ząb trzonowy drugi lewy: dwa, siedem -- w piśmie 27.
W podobny sposób znaczy się (i wymawia) zęby mleczne, z tym iż odpo¬wiednikami cyfr l, 2, 3,4 są 5, 6,7, 8.
mechanizm ten został przyjęty poprzez specjalną Komisję FDI w 1970 r., a aktualnie rekomendowany do stosowania poprzez Światową Organizację Zdrowia jako łatwy w mowie i piśmie, szczególnie dla gromadzenia informacji, programowania i opracowywania danych w EMC.
W niektórych państwach jest wykorzystywany
mechanizm oznaczania poszczególnych zębów dzięki numerów od l do 32. Numerem l znaczy się ząb trzonowy górny trzeci prawy, 2 — ząb trzonowy górny drugi prawy, 3 — ząb trzonowy górny pierwszy prawy, 4 — ząb przedtrzonowy górny drugi prawy. Numerem 16 znaczy się ząb trzonowy górny trzeci lewy, 17 — ząb trzonowy dolny trzeci lewy, 32 — ząb trzonowy dolny trzeci prawy. Przy wykorzystaniu tego mechanizmu kreski poziome i pionowe, jak także znaki plus i minus, są zbędne.

Czym jest Sposoby Oznaczania znaczenie w Słownik na S .