cyrkonu tlenek co to znaczy
Co znaczy Tlenek Cyrkonu. Czym jest I JEGO TLENEK Cyrkon jest pierwiastkiem przejœciowym z.

Czy pomocne?

Definicja Tlenek Cyrkonu

Definicja z ang. zirconia, z niem. Zirkonoxid.

Co to znaczy: UZUPE£NIENIA PE£NOCERAMICZNE NA BAZIE TLENKU CYRKONU
CYRKON I JEGO TLENEK
Cyrkon jest pierwiastkiem przejœciowym z dodatkiem rodziny tytanowców. Tlenek cyrkonu stabilizowany jest tlenkiem itru,stosowany
równie¿ w ortopedii z du¿ynsukcesem od 1969 wyró¿nia siê:
n Ekstremaln¹ twardoœci¹
n Wytrzyma³oœci¹
n Bia³¹ barw¹
n Przepuszcza œwiat³o
n Ma³¹ zdolnoœci¹ przewodzenia ciep³a
n Jest biozgodny
n Dodanie tlenku itru skutkuje zatrzymanie mikropêkniêæ
To wszystko skutkuje, ¿e materia³ nadaje siê idealnie na sta³e uzupe³nienia protetyczne.
WADY TLENKU CYRKONU
n Bardzo trudny do polerowania
n Wiêksza œcieralnoœæ ni¿ tradycyjna ceramika
Mechanizm CAD/CAM
Od koñca lat 80-tych trwaj¹ liczne próby powstania zautomatyzowanego mechanizmu wytwarzania uzupe³nieñ protetycznych metod¹ maszynow¹. Oparte s¹ one o znany

mechanizm CAD/CAM-komputerowego skaningowego pomiaru obiektu (CAD) i automatycznej sterowanej numerycznie obróbki (CAM). Jednym z pierwszych tego typu mechanizmów jest CEREC opracowany poprzez firmê Siemens.mechanizm CAD/CAM
Mechanizmy obróbki uzupe³nieñ protetycznych oparte na metodzie CAD/CAM (Computer
AidedDesign/ComputerAidedManufacturing) umo¿liwiaj¹ wprowadzenie nowych materia³ów (zw³aszcza ceramicznych) do stomatologii eliminuj¹c jednoczeœnie liczne wady stosowanych dot¹d odlewów.
mechanizm CAD/CAM
Eliminowana jest:
n Niedok³adnoœæ sporz¹dzania formy odlewu
n Szczeliny
n W¿ery wywołane skurczem odlewniczym


mechanizm CAD/CAM
Przyk³adem po³¹czenia techniki CAD/CAM z rezultatami badañ materia³owych jest powstanie poprzez przedsiębiorstwa Ivoclar-
Vivadenti Decimprojektu pod nazw¹ Cad.Esthetics.mechanizm ten zaopatrzony jest w trójwymiarowy skaner laserowy przekazuj¹cy wiadomości o posiadanym kszta³cie uzupe³nienia do komputera z dok³adnoœci¹ do 30um. Komputer steruje nastêpnie piêcioosiow¹ miniobrabiark¹
wycinaj¹c¹ z typowego pó³fabrykatu po¿¹dany kszta³t korony czy mostu.
mechanizm ten przewidziany zosta³ do obróbki najtwardszych materia³ów ceramicznych, szczg
HIP-cyrkonu. Badania prowadzone w licznych laboratoriach wykaza³y, i¿ mo¿liwe jest wykorzystywanie HIP-cyrkonudo wykonywania wielocz³onowych mostów i mostów w dziedzinie przedtrzonowcówi trzonowców.


mechanizm CERCON
Do chwili obecnej ZrOopracowywany by³ wy³¹cznie w formie po procesie synteryzacjii by³o to zwi¹zane z niezwykle du¿ym œcieraniem siê narzêdzi i wymaga³o ogromnego nak³adu czasu. Dziêki systemowi Cerconmo¿liwa jest obróbka materia³u w stanie przed synteryzacj¹.Przyporównaniu odpornoœci na z³amania pe³noceramicznych koron w zêbach bocznych uzupe³nienia z ZrO, kyórezosta³y wykonane w systemie Cercon, wykazuj¹ zdecydowanie wy¿sz¹ odpornoœæ ni¿ dotychczas u¿ywane na rynku

mechanizmy pe³noceramiczne.
mechanizm CERCON
Badania in-vitrotestuj¹ce odpornoœæ na z³amania koron zêbów przednich wykaza³y, i¿ uzupe³nienia z ZrOmaj¹ porównywaln¹ wytrzyma³oœæ jak metalowo-ceramiczne na bazie stopów z metali szlachetnych. W procesie CAM modeklu
woskowego korony albo mostu jest rejestrowany poprzez laser. Komputer wykorzystuje dane przekazywane poprzez laser do sterowania bardzo precyzyjn¹ frezark¹, która rzeŸbi kszta³t woskowej korony w sztabce z ZrO, po czym wyfrezowany most albo korona zostaj¹ poddane synteryzacji(urz¹dzenieCerconBrain)

mechanizm CERCON
Wyfrezowana robota zostaje w³o¿ona do pieca Cercon
Heati tam poddana synteryzacjiw temp 1350st. Ca³y mechanizm spiekania trwa około 6godz. Konstrukcja zaraz po wyrzeŸbieniu jest około 30%wiêksza ni¿ jej woskowy pierwowzór. Skanowanie kszta³tu modelu woskowego i jednoczeœnie powiêkszenie kszta³tu konstrukcji odbywa siê w sterowanym komputerowo urz¹dzeniu CerconBrain. To jest mo¿liwe gdy¿ skurcz sztabek z ZrOzostaje w czasie produkcji dok³adnie obliczony i jego wielkoœæ mo¿na przewidzieæ. mechanizm skanowania i frezowania na przykład pojedynczej korony trwa około 30min.
CERCON BRAIN
Wykorzystanie
Uzupe³nienia pe³noceramiczne na bazie tlenku cyrkonu wykonywane w systemie Cercons¹ aktualnie rekomendowane w nastêpuj¹cych sytuacjach:
n Korony pojedyncze
n Trzypunktowe mosty
n Czteropunktowe mosty
n Mosty o maksymalnej anatomicznej d³ugoœci 38mm w obszarze zêbów przednich i bocznych
PRZECIWWSKAZANIA
n Wk³ady koronowe
n Wk³ady koronowo-korzeniowe
ZALETY KLINICZNE CYRKONU
Ze wzglêdu na du¿¹ wytrzyma³oœæ materia³u konstrukcyjnego, uzupe³nienia z ZrOmog¹ byæ mierzone zarówno po wykonaniu konstrukcji, jak i po zakoñczeniu licowania. Zatem postêpowanie staje siê ³atwiejsze i gwarantuje nastêpuj¹ce zalety:
n Mo¿liwoœæ sprawdzenia i przymiarki okluzji
n Cementowanie prowizoryczne n Cementowanie konwencjonalne
KSZTA£T KONSTRUKCJI
n Min gruboœæ œcian osiowych i œciany ¿uj¹cej nie mniejsza ni¿ 0,4mm
n Min powierzchnia przekroju 0,9mm2
w miejsca po³¹czeñ przês³a w mostach OPRACOWANIE ZÊBA
Opracowanie zêba bez stopnia albo ze stopniem typu shoulderze zukoœnieniem
nie pozwala na wykonanie uzupe³nienia z ZrO, gdy¿ obie formy opracowania koñcz¹ siê zbyt cienkim brzegiem, co mo¿e spowodowaæ pêkniêcia brzegów korony cyrkonowej.
ZALECENIA
n Opracowanie typu chamfer(90st)
n Opracowanie typu shoulderz zaokr¹glonym k¹tem
n Najmniejsza gruboœæ œcian konstrukcji z ZrO
0,4mm
n Min gruboœæ przewidziana na ceramikê w obszarze szyjkowym wynosi 0,6mm
n W zwi¹zku z tym szerokoœæ stponiapowinna wynosiæ 1,0mm
n Opracowanie powierzchni ¿uj¹cej 1,5mm
n G³ównie ze wzglêdów estetycznych brzeg sieczny nale¿y zeszlifowaæ o 2,0mm
CEMENTOWANIE
n Powierzchnie uzupe³nienia z ZrOnale¿y przed osadzeniem wypiaskowaæ
n Do konwencjonalnego osadzania nadaj¹ siê zarówno cementy fosforanowe jak i glass-
jonomery
n Czasowe cementowanie uzupe³nieñ protetycznych mo¿na przeprowadziæ za pomoc¹ ka¿dego cementu
n Jeœli planowane jest adhezyjne cementowanie w póŸniejszym terminie rekomendowane jest u¿ycie cementu bez eugenolu
KONKLUZJE
Pozytywne cechy ceramiki cyrkonowej wskazuj¹ niemal kierunek rozwoju protez sta³ych w stomatologii. Nie mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e ZrOzwyciê¿y³ nad dotychczasowymi materia³ami i technikami, poniewa¿ za krótki jest nadal czas obserwacji skutków klinicznych wprowadzenia tego materia³u a wydatki jego obróbki s¹ nadal bardzo wysokie. Istniej¹ce


mechanizmy CAD/CAM kosztuj¹ od min.40 tys. do przesz³o 100 tys.euro.obecnoœæ materia³ów cyrkonowych w stomatologii sta³a siê faktem i zdaj¹ siê one byæ lepsz¹ alternatyw¹ dla wielu dotychczas stosowanych podstawowych materia³ów rekonstrukcyjnych w protetyce stomatologicznej.

Czym jest Tlenek Cyrkonu znaczenie w Słownik na T .