podstawy biologii zestaw co to znaczy
Co znaczy cz. 1-2 - zestaw pytań zamkniętych dla?. Co to jest Liceum będzie egzaminem zewnętrznym w.

Czy pomocne?

Podstawy biologii cz. 1-2 - zestaw pytań zamkniętych dla licealistów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych

Definicja z ang. Fundamentals of Biology part. 1-2 - a set of closed questions for high school students and candidates for the natural sciences and medical schools, z niem. Grundlagen der Biologie Teil. 1-2 - eine Reihe von geschlossenen Fragen für Schüler und Kandidaten für die Naturwissenschaften und medizinischen Schulen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,528 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.96 kg
Zagadnienia: podstawy biologii zestaw
ISBN: ISBN 83-89745-75-5
Opis: Egzamin maturalny z biologii, który czeka uczniów klas III Liceum będzie egzaminem zewnętrznym w formie pisemnej, jednakowym dla wszystkich maturzystów w całej Polsce. Egzamin będzie sprawdzał nie tylko co zdający umie, lecz także jak potrafi korzystać z informacji dostarczonej w formie tekstowej albo graficznej (rysunku, wykresu). Wprowadzona aktualnie forma egzaminu z racji na jasny opis wymogów i jednolite kryteria oceniania prac w całym państwie pozwala zarówno na lepsze przygotowanie się uczniów do tego egzaminu i egzaminatorom na obiektywną ocenę prac uczniowskich. Prace uczniów będą oceniane nie jak dotychczas poprzez nauczycieli uczących biologii w danej szkole, ale poprzez zewnętrznych egzaminatorów wskazanych poprzez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Wedle rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (z dnia 07.01.2003) biologia może być wybierana poprzez ucznia jako element obligatoryjny albo dodatkowy. Zdający nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, gdzie przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej i nie później niż do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, gdzie przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji zimowej, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego pisemną deklarację dotyczącą wyboru poziomu egzaminu maturalnego z biologii. Egzamin maturalny z biologii jest egzaminem pisemnym sprawdzającym informacje i umiejętności określone w Standardach wymogów egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych. Biologia jako element obligatoryjny może być zdawana na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Wyboru dokonuje zdający w momencie egzaminu. 1. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 min. i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych Arkuszu I , sprawdzających wiedzę i umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce, zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymogów egzaminacyjnych dla tego poziomu. 2. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 240 min. i złożona jest z dwóch części: 2.1. część pierwsza trwa 120 min. i polega na rozwiązaniu Arkusza I zawierającego te same zadania egzaminacyjne jak dla poziomu podstawowego. Po rozwiązaniu zadań z pierwszego arkusza następuje 30 minutowa przerwa, po której uczeń przystępuje do drugiej części egzaminu, 2.2. część druga trwa 120 min. i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych w Arkuszu II, sprawdzających umiejętności wykorzystania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymogów egzaminacyjnych dla tego poziomu. Zbiór zadań egzaminacyjnych dla części pierwszej egzaminu na poziomie rozszerzonym i dla egzaminu na poziomie podstawowym jest ten sam. Biologia jako element wybrany dodatkowo zdawana jest na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 240 min. i złożona jest z dwóch części: 1. część pierwsza trwa 120 min. i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych w Arkuszu I sprawdzających wiedzę i umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce, zadania egzaminacyjne obejmują cały zakres wymogów egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego. Po rozwiązaniu zadań z pierwszego arkusza następuje 30 minutowa przerwa, po której uczeń przystępuje do drugiej części egzaminu. 2. część druga trwa 120 min. i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych w Arkuszu II, sprawdzających umiejętności wykorzystania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymogów egzaminacyjnych. Zbiór zadań egzaminacyjnych w arkuszach dla egzaminu maturalnego z biologii wybranej jako element obligatoryjny i wybranej jako element dodatkowy jest ten sam. Egzamin z biologii dzieje się tego samego dnia niezależnie czy został wybrany jako element obligatoryjny czy jako dodatkowy. Arkusze egzaminacyjne z biologu zawierają dwa podstawowe rodzaje zadań: zadania zamknięte i zadania otwarte. Zadania zamknięte to zadania trzech typów: - Zadania prawda-fałsz, polegające na rozstrzygnięciu czy zawarte w nich stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. - Zadania na dobieranie, które sprawdzają nie tylko stopień opanowania informacje, lecz również umiejętności, uczniów. Udzielenie odpowiedzi najczęściej polega na przyporządkowaniu, poprawnego klasyfikowania albo uporządkowania struktur, mechanizmów czy zjawisk biologicznych, wedle podanym kryterium. - Zadania wielokrotnego wyboru - polegające na wyborze poprawnej odpowiedzi spośród kilku podanych w zadaniu. Punktacja za zadania zamknięte: 0 (odpowiedzi błędne albo brak odpowiedzi) albo 1 punkt (odpowiedź poprawna). Zadania otwarte to zadania dwóch typów: - Typu krótkiej odpowiedzi, w zależności od typu polecenia, łatwe zadania mogą wymagać od ucznia udzielenia odpowiedzi w formie jednego albo kilku prostych zdań bądź wyliczenia albo wymienienia (narysowania) określonych przedmiotów. - Zadania z luką - wymagają od ucznia uzupełnienia luki do materiałów źródłowych i zawsze wymagają uwzględnienia w odpowiedzi, podanej uczniowi informacji. Do sformułowania odpowiedzi na takie pytanie, niezbędna jest wnikliwa badanie materiału źródłowego, a potem uzupełnienie tekstu o wskazane wiadomości albo ich poprawienie. Zadania otwarte punktowane są wyższą liczbą punktów uzależnioną od stopnia trudności zadania - ilości wykonanych czynności (etapów) w celu rozwiązania zadania (na przykład 2, 3, 4 punkty). Egzamin uważane jest za zdany, gdy zdający uzyska 30% punktów możliwych do uzyskania z rozwiązania zadań z Arkusza I. Warunek zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym jest taki sam, lecz należy najpierw zdać egzamin na poziomie podstawowym. Rezultat uzyskany za zadania umieszczone w Arkuszu II nie ma wpływu na zdanie egzaminu, lecz jest odnotowany na świadectwie dojrzałości. To jest o tyle ważne, iż większość uczelni przyjmuje rezultat egzaminu maturalnego jako kluczowe kryterium kwalifikacyjne na wyższe uczelnie ((na przykład Akademie Medyczne jako podstawowe kryterium kwalifikacyjne przyjmują wyniki egzaminu maturalnego z chemii, fizyki i biologii (wydział: lekarski i stomatologia) albo biologii i chemii (farmacja i analityka medyczna) na poziomie rozszerzonym. Szczegółowe wiadomości dotyczące egzaminu maturalnego zawarte są w ''Informatorze maturalnym z biologii'' (popularny pod adresem internetowym www.cke.edu.pl). By przyszłych maturzystów lepiej zorientować w charakterze czekającego ich egzaminu z biologii a równocześnie umożliwić im sprawdzenie stopnia opanowania materiału przygotowaliśmy trzyczęściowy zbiór pytań zamkniętych i otwartych: - ''Podstawy z biologii. Zestawy pytań zamkniętych'' cz. 1 i 2 - zestaw zadań oparty na pytaniach egzaminacyjnych dotychczas występujących na egzaminach wstępnych na Akademie Medyczne i kierunki przyrodnicze. Pytania pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne. - ''Podstawy biologii. Zestawy pytań otwartych ''. zestaw zorientowany szczególnie pod katem nowej matury. Pytania w nim zawarte wymagają od uczniów udzielenia bądź krótkiej odpowiedzi bądź uzupełnienia luki w podanym tekście. Podręcznik zawiera pełne odpowiedzi, na zawarte w tekście pytania, opracowane wedle wymogami stawianymi poprzez CKE. Oferowane poprzez Wydawnictwo Medyk zestawy pytań otwartych i zamkniętych z biologii w połączeniu z repetytoriami z biologii autorstwa Jacka Danowskiego: J. Danowski - ''Biologia. Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych'' cz. 1-3 stanowią zbiór pomocy dydaktycznych umożliwiający dobre przygotowanie do egzaminu nie tylko przyszłych maturzystów lecz także kandydatów na studia ze ''starą'' maturą i maturą zagraniczną albo międzynarodową, bo obowiązuje ich w czasie rekrutacji na studia egzamin przedmiotowy porównywalny metodą i treścią z nowa maturą ( (((na przykład na wydział lekarski AM egzaminy z biologii, chemii i fizyki, na wydział farmacji czy analityki medycznej z biologii i chemii).
Spis treści:
  • TOM 1 1. Cytologia 2. Histologia 3. Wirusy 4. Bakterie i sinice 5. Grzyby 6. Rośliny 7. Zwierzęta
  • OPOWIEDZI
  • LITERATURA
  • TOM 2 1. Fizjologia organizmów 2. Genetyka 3. Ewolucjonizm 4. Ekologia 5. Biogeografia 6. Ochrona przyrody 7. Etologia 8. Środowisko naturalne, jego zagrożenia i ochrona
  • OPOWIEDZI
  • LITERATURA

Czym jest znaczenie w Słownik na P .