wybrane standardy co to znaczy
Co znaczy pielęgniarstwie psychiatrycznym?. Co to jest nerwowego trudno jest porównać z innymi.

Czy pomocne?

Wybrane standardy w pielęgniarstwie psychiatrycznym

Definicja z ang. Selected standards in psychiatric nursing, z niem. Ausgewählte Standards in der psychiatrischen Pflege.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,56 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.11 kg
Zagadnienia: wybrane standardy
ISBN: ISBN 83-916139-1-7
Opis: Choroby psychiczne jako choroby ośrodkowego układu nerwowego trudno jest porównać z innymi chorobami narządowymi, rozwijają się poprzez długi okres, mają wielorakie powody, manifestują się zmienną intensywnością. Zaburzenia psychiczne charakteryzują się także występowaniem różnych objawów psychotycznych - ograniczających albo znoszących zdolność do krytycznej oceny choroby i do świadomego i swobodnego zarządzania swoim postępowaniem. Zmienia się także stosunek chorego do społeczeństwa i odwrotnie. Dlatego problematyka pielęgniarskiej opieki nad chorymi psychicznie ma charakter specjalny. Zakres działań pielęgniarki w placówkach psychiatrycznych uległ znacznemu rozszerzeniu. Słowem tego jest uczestnictwo pielęgniarek w procesie diagnostyczno-leczniczym, profilaktyce i rehabilitacji chorych psychicznie. Istotą roli zawodowej pielęgniarki jest pielęgnowanie, którego celem jest: pomaganie, wspieranie, asystowanie człowiekowi (grupie) przy rozwiązywaniu prób leniów dotyczących jego zdrowia i życia, kształtowania zdolności do samoopieki i samopielęgnacji w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, w stopniu możliwie najwyższym, jaki jest osiągalny w indywidualnej sytuacji pacjenta, a jeżeli to możliwe -pomoc i zapewnienie warunków godnego umierania i śmierci. Zachodzące zmiany w systemie ochrony zdrowia stawiają przed pracownikami służby zdrowia wysokie wymogi. W warunkach gospodarki rynkowej zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych stało się niezbędnym elementem funkcjonowania poszczególnych zakładów, w tym placówek psychiatrycznych. Jakość opieki zdrowotnej jest ogólnie rozumiana jako stopień, do jakiego usługi zdrowotne, obejmujące jednostki, jak i całe populacje, zwiększają prawdopodobieństwo osiągania pożądanych efektów zdrowotnych i wykazują zgodność z aktualną, profesjonalną wiedzą. Z kolei jakość opieki pielęgniarskiej określić można jako stopień, w jakim opieka ta, wykazując zgodność z aktualną wiedzą, przyczynia się do osiągnięcia pożądanych efektów w stanie zdrowia osób (populacji) i powiększa ich zdolność do samoopieki albo samopielęgnacji. Niezbędnym warunkiem poprawy jakości opieki pielęgniarskiej jest opracowanie i wdrożenie standardów postępowania. Standard jest określany jako przyjęta norma, profesjonalnie uzgodniony poziom osiągnięcia celu w odniesieniu do potrzeb grupy ludzi/pacjentów. Standard powinien być osiągalny, możliwy do obserwacji, mierzalny, pożądany. Podstawą do określenia standardów pielęgniarskich są: przyjęte wartości etyczne, przyjęte sposoby pracy, uznane teorie pielęgnowania, obowiązujące pojęcia zdrowia, prawa pacjenta, zagwarantowany normatywnie zakres kompetencji pielęgniarki. Standard pielęgnowania to: wzór, norma realizacji zadań, które wchodzą w zakres profesjonalnej praktyki a wynikają z roli zawodowej i składających się na nią bezpośrednich i pośrednich funkcji pielęgniarki. Pielęgniarki psychiatryczne razem z innymi członkami zespołu terapeutycznego uczestniczą w planowaniu i realizowaniu szerokiego zakresu działań na rzecz zdrowia psychicznego, jego promocji, profilaktyki chorób, leczenia i rehabilitacji. Celem standardów opieki pielęgniarskiej w oddziałach psychiatrycznych jest ustalenie wymogów i profesjonalnych zachowań mających wpływ na jakość świadczonych Realizacja zadań pielęgniarki musi być zorganizowana w sposób strukturalny i systematyczny, tak tak aby sprostać wszystkim potrzebom bio-psycho-społecznym pacjenta. Dlatego podstawową sposobem pracy w opiece nad chorymi psychicznie jest mechanizm pielęgnowania. Zbieranie danych, ustalanie problemów pielęgnacyjnych (diagnoza pielęgniarska), pozwala właściwie zaplanować opiekę nad pacjentem, podjąć właściwe działania na rzecz poprawy sytuacji chorego, jego rodziny a również właściwie ocenić. Nie bez znaczenia jest także rozważenie możliwości pracy pielęgniarek w oddziałach psychiatrycznych wg mechanizmu Primary nursing. Mechanizm ten pozwala na zorganizowanie i zrealizowanie opieki nad pacjentem poprzez cały okres pobytu w szpitalu poprzez pielęgniarkę ''prowadzącą''. Mamy nadzieję, iż przedstawione standardy będą wykorzystane i pomocne pielęgniarkom pracującym w oddziałach psychiatrycznych.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Rozdział I. STANDARDY OGÓLNE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH Ogólny standard opieki pielęgniarskiej w oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych Ogólny standard opieki pielęgniarskiej w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży
  • Rozdział II. STANDARDY SZCZEGÓŁOWE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze schizofrenią Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zachowaniami samobójczymi Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą Alzheimera Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem wobec którego zastosowano przymus bezpośredni Standard opieki pielęgniarskiej z pacjentem agresywnym Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z jadłowstrętem psychicznym Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym elektrowstrząsami

Czym jest znaczenie w Słownik na W .