białko związane opornością co to znaczy
Definicja białko 2 związane z opornością wielolekową lub białko kanalikularne związane z opornością.

Czy pomocne?

Definicja białko 2 związane z opornością wielolekową lub białko kanalikularne związane z opornością wielolekową (ang. multidrug resistance-associated protein 2; canalicular multidrug resistance-associated protein; canalicular multispecific organic anion transporter

Co znaczy:

Nazwa niezalecana - kanalikularna pompa S-koniugatów glutationu

Skrót polski
MRP2

Skrót
cMRP; cMOAT

Opis hasła
Transporter ABC homologiczny z transporterem MRP1; występuje w błonach plazmatycznych komórek wątroby i nerek. Względna masa cząsteczkowa MRP2 wynosi 190 000, białko człowieka zawiera 1541 reszt aminokwasowych; gen kodujący znajduje się na chromosomie 10 (10q24).
W hepatocytach MRP2 występuje w regionach kanalikularnych i transportuje do żółci koniugaty ksenobiotyków z kwasem glukuronowym i glutationem, a także dianionowe kwasy tłuszczowe i utleniony glutation, a prawdopodobnie również kompleksy niektórych metali (zwłaszcza kadmu) z glutationem; nie transportuje monoanionowych kwasów żółciowych.
Skutkiem mutacji prowadzących do braku ekspresji tego transportera jest zespół Dubina-Johnsona, cechujący się podwyższoną zawartością glukuronianu bilirubiny w osoczu krwi i ciemnym (czarnym lub fioletowym) zabarwieniem wątroby. Znane są dwie linie szczurów z analogicznym defektem.
W nerkach białko to występuje w apikalnych regionach komórek nabłonkowych kanalików proksymalnych - jego funkcją jest wydalanie koniugatów ksenobiotyków z krwi do moczu.

patrz też: MRP1; transportery ABC

Czym jest białko 2 związane z opornością wielolekową lub białko kanalikularne związane z opornością wielolekową (ang. multidrug resistance-associated protein 2; canalicular multidrug resistance-associated protein; canalicular multispecific organic anion transporter znaczenie w Słownik na B .