teoria darwina co to znaczy
Czym jest DARWINA TEORIA. Medycyna wyjaśniająca system powstawania nowych gatunków i przebieg.

Czy pomocne?

Co to jest DARWINA TEORIA

Definicja z ang. DARWIN THEORY, z niem. Darwin-Theorie.

Co oznacza: (darwinizm, teoria doboru naturalnego) - teoria → ewolucji wyjaśniająca system powstawania nowych gatunków i przebieg ewolucji, ogłoszona poprzez Karola Darwina w 1859 r. Podstawowe założenia: 1. osobniki danego gatunku różnią się pomiędzy sobą w sposób przypadkowy (tzn. występuje bezkierunkowa zmienność osobnicza); 2. zmienność jest odziedziczana przez komórki rozrodcze (Darwin przyjmował, iż dziedziczą się nie tylko cechy wrodzone, lecz również wybrane cechy nabyte w życiu osobnika); 3. organizmy cechuje ogromna rozrodczość, ale przyrost liczby osobników danego gatunku napotyka na liczne ograniczenia abiotyczne (klimat, przestrzeń) i biotyczne; dysproporcja pomiędzy liczbą osobników a liczbą tych, które mogą przeżyć i wydać płodne potomstwo stwarza konkurencję, nazywaną walką o byt; 4. w konkurencji zwyciężają osobniki najlepiej przystosowane do danych warunków środowiska; na tym polega dobór naturalny. Korzystne cechy rodziców przekazywane są z pokolenia na pokolenie i kumulują się. Tym samym dobór naturalny nadaje procesom ewolucyjnym kierunek zgodny z wymaganiami środowiska. Jeżeli w poszczególnych populacjach danego gatunku kierunek działania doboru naturalnego będzie inny, to z czasem dojdzie do stworzenia ras, odmian, gatunków i wyższych jednostek systematycznych. Dopiero późniejsze odkrycia pozwoliły na wyjaśnienie systemów powstawania zmienności i jej dziedziczenia, ale zasadnicze założenia D.t. okazały się słuszne i stanowią podstawy współczesnej → syntetycznej teorii ewolucji.

Czym jest DARWINA TEORIA znaczenie na Słownik na D .