genetyczny co to znaczy
Czym jest KOD GENETYCZNY. Medycyna RNA i jej tłumaczenia z sekwencji nukleotydów RNA na sekwencję.

Czy pomocne?

Co to jest KOD GENETYCZNY

Definicja z ang. GENETIC CODE, z niem. GENETIC CODE.

Co oznacza: - reguły zapisu informacji genetycznej zawartej w → DNA i → RNA i jej tłumaczenia z sekwencji nukleotydów RNA na sekwencję aminokwasów w łańcuchu białkowym w procesie → translacji. K.g. jest trójkowy, tzn. trzy następne nukleotydy wyznaczają jeden, ściśle określony aminokwas w białku; przepisywanie informacji z DNA na RNA (transkrypcja) i mechanizm odwrotny (odwrotna transkrypcja) zachodzi na zasadzie komplementarności → nukleotydów; w każdym z kwasów nukleinowych występują 4 rodzaje zasad w nukleotydach: adenina, guanina i cytozyna (w DNA i RNA) i tymina (w DNA) albo uracyl (w RNA); pary komplementarne tworzą odpowiednio → puryny z → pirymidynami: adenina z tyminą ( albo uracylem) i guanina z cytozyną. Obecność 4 rodzajów zasad w RNA skutkuje, iż istnieją 64 różne trójki nukleotydów, a więc kodonów (43 = 64); 61 z nich koduje określone aminokwasy, z kolei 3 pozostałe to kodony terminalne, stanowiące symbol końca syntezy łańcucha białkowego. Wobec istnienia tylko 20 rodzajów aminokwasów w łańcuchu białkowym, dany aminokwas może być wyznaczony poprzez więcej niż jeden rodzaj kodonu; dlatego określa się k.g. jako niejednoznaczny ( albo zdegenerowany. K.g. jest bezprzecinkowy, a więc nie zawiera sygnałów odgraniczających jeden kodon od drugiego. Jest nie zachodzący, tzn. trójki są odczytywane kolejno i jedna nie zachodzi na drugą (u nielicznych wirusów występują odstępstwa od tej zasady). Odczytywanie kodu zawartego w mRNA rozpoczyna się w procesie → translacji od kodonu AUG. Kodony kończące syntezę łańcucha białkowego, a więc tak zwany kodony stop ( albo kodony nonsensowne (nie kodujące żadnego aminokwasu) to UAA, UAG i UGA. K.g. jest uniwersalny, tzn. dany kodon wyznacza ten sam aminokwas u wszystkich organizmów i wirusów.

Czym jest KOD GENETYCZNY znaczenie na Słownik na K .