zjawko wypalenia wśród matek co to znaczy
Co znaczy wśród matek dzieci niepełnosprawnych?. Co to jest od około trzydziestu lat, jest.

Czy pomocne?

Zjawisko wypalenia wśród matek dzieci niepełnosprawnych

Definicja z ang. The phenomenon of burnout among mothers of children with disabilities, z niem. Das Phänomen des Burn-out bei Müttern von Kindern mit Behinderungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,235 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.40 kg
Zagadnienia: zjawko wypalenia wśród matek
ISBN: ISBN 83-7308-397-9
Opis: Zjawisko wypalenia stosunkowo od niedawna, ponieważ dopiero od około trzydziestu lat, jest przedmiotem zainteresowania naukowców. Większość badań poświęconych temu syndromowi dotyczy grup zawodowych, takich jak lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy opieki społecznej czy policjanci. W badaniach nad syndromem burnout prawie pomija się fakt jego występowania również pośród osób, które zajmują się pomaganiem innym ze względu nie na pracę, lecz na sytuację rodzinną. Takimi osobami są pomiędzy innymi rodzice dzieci niepełnosprawnych. Problematykę występowania zespołu wypalenia pośród rodziców dzieci niepełnosprawnych zapoczątkowała w 1979 roku Ruth Sullivan. Pracując z rodzicami dzieci autystycznych, zauważyła, iż przeciążenie długotrwałą opieką prowadzi u nich często do wyczerpania psychicznego i/albo fizycznego, które staje się powodem poczucia osamotnienia, izolacji, beznadziejności podejmowanych wysiłków i utraty sił. Od tego czasu tylko nieliczni autorzy poruszali problem wypalania się sił pośród rodziców dzieci niepełnosprawnych. W Polsce takimi badaczami są Małgorzata Sekułowicz i Ewa Pisula. Do zajęcia się tematyką wypalenia pośród matek dzieci niepełnosprawnych skłoniło mnie kilka powodów. Po pierwsze, pracując z dziećmi niepełnosprawnymi, poznałam ich matki i uderzył mnie fakt ich ogromnego zmęczenia i osamotnienia w zmaganiach z problemami. Jednocześnie mam świadomość, iż tematyka związana z syndromem wypalenia rodziców dzieci niepełnosprawnych jest obszarem niewiele znanym i słabo zbadanym. Mam także nadzieję, iż przeprowadzone wywiady dały badanym matkom okazję do swoistego katharsis, wyartykułowania długo skrywanych myśli i odczuć. By zgłębić zjawisko wypalania się sił, przeprowadziłam badania jakościowe, gdyż przedmiotem moich zainteresowań są nie zobiektywizowane dane na temat syndromu wypalenia, lecz indywidualne doznania badanych matek, ich przeżycia, emocje i doświadczenia powiązane z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka. W realizacji badań własnych nad syndromem wypalenia pośród pięciu matek dzieci niepełnosprawnych zastosowałam metodę otwartego wywiadu pogłębionego i obserwacji uczestniczącej. Podręcznik złożony jest z pięciu rozdziałów: Rozdział pierwszy jest poświęcony charakterystyce zjawiska wypalenia na podstawie literatury przedmiotu. Przedstawiłam tu najważniejsze pojęcia i modele wypalenia, przebieg rozwoju procesu wypalania się sił, jego powody i metody zapobiegania. W rozdziale drugim starałam się ukazać odmienność trudności, z jakimi zmagają się matki dzieci niepełnosprawnych: po pierwsze, przez sam fakt bycia kobietą i konieczność wypełniania obowiązków związanych z płcią, po drugie przez konieczność opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. W rozdziale tym poruszam też temat specyfiki syndromu wypalenia pośród rodziców dzieci niepełnosprawnych i sposobów zapobiegania syndromowi. W rozdziale trzecim omówiłam obiekt, cele, problematykę i sposoby badań własnych. Na rozdział ten złożony jest także uzasadnienie wyboru orientacji metodologicznej. Empiryczną część mojej pracy rozpoczyna rozdział czwarty. Zawiera on interpretację przeprowadzonych przeze mnie otwartych wywiadów pogłębionych z pięcioma matkami dzieci niepełnosprawnych. W ostatnim rozdziale zaprezentowałam syntezę wyników moich badań w odniesieniu do teoretycznej wiedzy na temat zjawiska wypalania się sił. Aneks zawiera dokładną treść przeprowadzonych przeze mnie wywiadów. Małgorzata Dąbrowska Gdańsk, czerwiec 2005 r.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .