praktyczna bakteriologia co to znaczy
Co znaczy bakteriologia lekarska i sanitarna?. Co to jest klasycznych metod diagnostyki.

Czy pomocne?

Praktyczna bakteriologia lekarska i sanitarna

Definicja z ang. Practical medical bacteriology and sanitation, z niem. Praktische medizinischen Bakteriologie und Hygiene.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Bellona, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: twarda,367 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.78 kg
Zagadnienia: praktyczna bakteriologia
ISBN: ISBN 83-11-09346-6
Opis: W książce tej omówiono podstawy stosowania zarówno klasycznych metod diagnostyki bakteriologicznej opartej o hodowlę i różnicowanie biochemiczne, jak także metod immunodiagnostycznych (aglutynacyjnych, hemaglutynacyjnych, immunofloorescecyjnych i immunoenzymatycznych) i podstawowych wariantów najnowocześniejszych metod opartych o genetykę molekularną. Podano także wykazy dostępnych w handlu gotowych, szybkich testów, stosowanych w diagnostyce bakteriologicznej. Ważnym elementem książki jest zamieszczenie najnowszych rekomendacji MZiOS w dziedzinie badania lekowrażliwości bakterii, metod badania wody i żywności i sanitarnej kontroli bloków operacyjnych szpitali. Poza częścią metodyczną, Czytelnik znajdzie syntetyczny opis najważniejszych jednostek taksonomicznych bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Obszernie omówiono zagadnienia BHP w laboratoriach mikrobiologicznych (klasy II, III i IV bezpieczeństwa), w oparciu o wskazania Światowej Organizacji Zdrowia. Przedstawiono także tekst obowiązującej "Konwencji o zakazie broni biologicznej". Podręcznik ta została opracowana w formie podręcznika, który powinien być przydatny pracownikom Służby Zdrowia, a szczególnie stacji SanEpid i w szkoleniu bakteriologów, zarówno na poziomie studiów akademickich, jak i późniejszej specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.
Spis treści:
 • Część I. Metodyka badań bakteriologicznych
 • Rozdział l. Pobieranie i przesyłanie próbek
 • Rozdział 2. Sposoby mikroskopowe
 • Rozdział 3. Hodowla bakterii
 • Rozdział 4. Immunofluorescencja, aglutynacja, precypitacja
 • Rozdział 5. Sposoby immunoenzymatyczne
 • Rozdział 6. Sposoby genetyki molekularnej w diagnostyce bakteriologicznej
 • Rozdział 7. Oznaczanie lekowrażliwości bakterii
 • Rozdział 8. Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki
 • Rozdział 9. Niektóre testy biochemiczne wykorzystywane do identyfikacji i różnicowania bakterii
 • Rozdział l O. Mikrobiologiczne badanie wody do picia, na potrzeby gospodarcze i płynów dializacyjnych
 • Rozdział 11. Mikrobiologiczne badanie żywności
 • Rozdział 12. Badania bakteriologiczne w ocenie stanu sanitarnohigienicznego bloku operacyjnego szpitala
 • Część //. Bakteriologia szczegółowa
 • Rozdział 13. Ziarniaki Gram-dodatnie (rodzaje: Staphylococcus, Streptococcus,Enterococus, Peptostreptococcus, Peptococcus)
 • Rozdział 14. Ziarniaki Gram-ujemne (rodzaje: Neisseria, Moraxella1 Yegionella)
 • Rozdział 15. Bakterie Gram-dodatnłe cylindryczne (rodzaje: Bacillus, Clostridium, Listeria
 • Rozdział 16. Pałeczki Gram-ujemne (rodziny: Enterobacteriaceae Vibrionaceae)
 • Rozdział 17. Tlenowe pałeczki Gram-ujemne (rodzaje: Brucella, Bordetella, Francisella i Legionella)
 • Rozdział 18. Pałeczki Gram -ujemne niefermentujące glukozy (rodzaje: Pseudomonas, Burkholderia, Stenotrophomonas i Acinetobacter)
 • Rozdział 19. Pałeczki Gram-ujemne mikroaerofilne (rodzaje: Helicobacter i Campylobaeter)
 • Rozdział 20. Pałeczki Gram-ujemne beztlenowe, nieprzetrwalnikujące (rodzaje: Bacteroides, Fusobacterium)
 • Rozdział 21. Prątki
 • Rozdział 22. Krętki (rodzaje: Leptospira, Treponema, Borrelia)
 • Rozdział 23. Promieniowce (rodzaje: Nocardia, Actitwmyces, Streptomyces)
 • Rozdział 24. Riketsje (rodzaje: Rickettsia, Coxiella)
 • Rozdział 25. Chlamydie
 • Rozdział 26. Mykoplazmy (rodzaje: Mycoplasma, Ureaplasma)
 • Cześć III. Aneks
 • Rozdział 27. Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratoriach mikrobiologicznych
 • Rozdział 28. Konwencja o zakazie broni biologicznej
 • Rozdział 29. Pobieranie prób w rejonach skażonych środkami biologicznymi
 • Rozdział 30. Wykrywanie toksyny botulinowej
 • Rozdział 31. Podłoża bakteriologiczne
 • Rozdział 32. Wymogi dotyczące mikrobiologicznej czystości różnych asortymentów żywności
 • Rozdział 33. Uwagi na temat polowej diagnostyki mikrobiologicznej

Czym jest znaczenie w Słownik na P .