rodzina receptorów erbb erbb co to znaczy
Definicja rodzina receptorów ErbB (ang. ErbB receptor family). Czym jest hasła Rodzina ErbBR.

Czy pomocne?

Definicja rodzina receptorów ErbB (ang. ErbB receptor family)

Co znaczy:

Skrót polski
ErbBR

Skrót
ErbBR

Opis hasła
Rodzina ErbBR obejmuje receptory błonowe typu I o aktywności kinazy tyrozynowej kodowane przez geny erbB (ang. erythroblastosis). Do rodziny tej należą: receptor czynnika wzrostu naskórka (EGFR, ang. epidermal growth factor receptor; ErbB-1, Her-1), ErbB-2 (HER-2, neu), ErbB-3 (HER-3) i ErbB-4 (HER-4) (patrz Tabela 1).
W warunkach prawidłowych, główną funkcją tych receptorów jest kontrola proliferacji i różnicowania komórek. W strukturze białek ErbB wyróżnia się 3 domeny: zewnątrzkomórkową wiążącą ligand, transbłonową oraz cytoplazmatyczną o funkcji kinazy tyrozynowej, którą aktywuje przyłączenie liganda i dimeryzacja receptorów w błonie komórkowej.
Dimery receptorów ErbB, które pośredniczą w indukowaniu proliferacji komórek, powstają ze zmniejszającą się szybkością: ErbB-3/ErbB-2 > ErbB-4/ErbB-2 > EGFR/ErbB-2 > EGFR/EGFR > EGFR/ErbB-3.
Lokalizacja poszczególnych receptorów nie jest jednakowa.
Receptor EGF wykrywany jest w wielu typach komórek i tkanek, za wyjątkiem komórek krwiotwórczych.
ErbB-2, odmiennie od innych receptorów tej rodziny, nie ma liganda, którego przyłączenie aktywuje kinazę tyrozynową. Aktywacja następuje dopiero po utworzeniu dimeru ErbB-2 z innym receptorem z tej rodziny.
ErbB-3 wyróżnia minimalna aktywność kinazowa lub jej całkowity brak. ErbB-3 wiąże ligandy z grupy heregulin/neuregulin, natomiast nie wykazuje powinowactwa do homologów EGF.
ErbB-4 wykazuje aktywność kinazy tyrozynowej i może tworzyć homodimery, a także heterodimery z innymi białkami ErbB. Ekspresja ErbB-4 występuje w wielu tkankach, szczególnie w mięśniu serca i mózgu.

 

 

Czym jest rodzina receptorów ErbB (ang. ErbB receptor family) znaczenie w Słownik na R .