prawo lekarzy zakładów co to znaczy
Co znaczy zakładów opieki zdrowotnej?. Co to jest multimedialne wydanie z kompletnym zbiorem.

Czy pomocne?

Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

Definicja z ang. The right for doctors and health care facilities, z niem. Das Recht für Ärzte und Gesundheitseinrichtungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medicine Todey Poland, Warszawa 2006, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,350 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.62 kg
Zagadnienia: prawo lekarzy zakładów
ISBN: ISBN 83-922715-1-3
Opis: ''Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej'' to multimedialne wydanie z kompletnym zbiorem obowiązujących aktów prawnych na płycie CD. Znajdziesz w nim odpowiedzi na ponad 200 pytań najczęściej zadawanych ekspertowi prawnemu Pulsu Medycyny Sławomirowi Molędzie. To już drugie wydanie książki, poprawione i uzupełnione zgodnie ze stanem prawnym na 31 sierpnia 2006 r.
Spis treści:
 • WPROWADZENIE
 • Lista STOSOWANYCH SKRÓTÓW
 • CZĘŚĆ I: LEKARZE
 • KSZTAŁCENIE Wymóg doskonalenia zawodowego Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych Podmioty uprawnione do kształcenia podyplomowego lekarzy Finansowanie szkoleń przedsiębiorstwa farmaceutyczne Specjalizacje Prawa i wymagania lekarza odbywającego specjalizację Urlopy szkoleniowe na odbycie specjalizacji Zgoda pracodawcy na odbywanie specjalizacji Wymóg zapewnienia kierownika specjalizacji Utrata akredytacji poprzez jednostkę prowadzącą specjalizację Możliwości przedłużenia specjalizacji Szkolenie specjalizacyjne bezrobotnego lekarza Czy możliwe jest odbywanie dwóch specjalizacji równocześnie? Zmiana kierunku specjalizacji Przeniesienie rezydentury do innej jednostki Składniki wynagrodzenia na rezydenturze finansowane poprzez Ministerstwo Zdrowia Zwrot wydatków specjalizacji
 • WYKONYWANIE ZAWODU Zasady ordynacji lekarskiej Polecanie apteki poprzez lekarza Obrót szczepionkami Zestawy przeciwwstrząsowe Monitorowanie bezpieczeństwa produktu leczniczego Udział lekarza w ''białej sobocie'' Badania organizowane poprzez przedsiębiorstwa farmaceutyczne Wydatki badań, orzeczeń i zaświadczeń lekarskich Czy wyniki badań muszą być podawane w języku polskim? Wystawianie zwolnień lekarskich Co doktor może zrobić dla siebie?
 • UPRAWNIENIA ZAWODOWE Biegli sądowi Ustanawianie biegłych sądowych Dodatkowe wymogi dla biegłych sądowych w kwestiach rentowych Rozliczanie przychodów biegłego Uprawnienia do badań kierowców Poddanie kierowcy badaniom lekarskim Lekarze orzecznicy ZUS Orzekanie o niezdolności do pracy Uprawnienia do badań pracowników Zakres badań pracowniczych dla lekarzy rodzinnych Uprawnienia do badań osób posiadających broń Uznawanie kwalifikacji zawodowych lekarzy w UE Utrata prawa wykonywania zawodu
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ Zgoda przedoperacyjna Odpowiedzialność za zwrot refundacji recept Fałsz intelektualny Łapówki Odpowiedzialność zawodowa
 • PRYWATNA PRAKTYKA Podstawowe warunki wykonywania działalności na własny rachunek Uzupełnienie danych w zgłoszeniu działalności gospodarczej Pieczątka Rachunek bankowy Zatrudnienie małżonka w ramach prowadzonej praktyki Zatrudnianie osób w ramach indywidualnej praktyki Praktyka grupowa – spółki Rejestracja i opodatkowanie w spółce cywilnej Dziedziczenie w spółce cywilnej Wymóg przekształcenia spółki cywilnej Spółka cywilna czy partnerska
 • UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Obligatoryjne ubezpieczenie OC na kontrakcie z SP ZOZ-em Wymóg ubezpieczenia OC w ramach kontraktu z NFZ Jak ubezpieczyć się przed zalewem pozwów o odszkodowania
 • RENTY I EMERYTURY Renty Uprawnienia z tytułu choroby zawodowej Nowe zasady ustalania wysokości renty zawodowej Kontrowersje wokół zbiegu prawa do emerytury I renty zawodowej Emerytury Świadczenia przedemerytalne na nowych zasadach Wcześniejsze emerytury Poszukiwanie dokumentów do emerytury Okresy nauki uwzględniane do emerytury Dorabianie na emeryturze albo rencie Rozliczenie roczne dorabiającego emeryta (rencisty) Wysłanie profesora na emeryturę
 • CZĘŚĆ II: ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Kierownik SP ZOZ-u Status kierownika SP ZOZ-u Czy można zatrudnić kierownika SP ZOZ-u na stanowisku lekarza? Oświadczenia majątkowe dyrektorów samorządowych ZOZ-ów Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dyrektorów ZOZ-ów publicznych Dorobek SP ZOZ-u Zasady zbywania nieruchomości SP ZOZ-ów Kiedy SP ZOZ może kupować z wolnej ręki? Prywatyzacja zakładów opieki zdrowotnej
 • ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Przekształcenie prywatnego gabinetu w NZOZ Pracownik zakłada NZOZ Podstawy prawne odmowy rejestracji prywatnego ZOZ-u Zatrudnienie we własnym ZOZ-ie Podmiotowość podatkowa niepublicznego ZOZ-u Zatrudnienie właściciela NZOZ-u w zakładzie publicznym w świetle zakazu łączenia kontraktu z zatrudnieniem Wynajęcie wspólnikowi pomieszczenia NZOZ-u należącego do spółki osobowej Przeniesienie siedziby NZOZ-u
 • PRACOWNICY Normy zatrudnienia lekarzy Czy doktor ma wymóg poddania się badaniu alkomatem? Zatrudnienie ordynatora Pracownik wykonujący zawód medyczny Równouprawnienie w pracy Umowa o zakazie konkurencji Uprawnienia powiązane z rodzicielstwem Umowa o pracę Dlaczego na okres określony? Trzecia umowa na okres określony Zwolnienie pracownika zatrudnionego na stałe i przyjęcie go na okres określony Wypowiedzenie zmieniające Wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia dyrektora SP ZOZ-u Wynagrodzenia w ZOZ-ach budżetowych ''Trzynastki'' Podwyżki wynagrodzeń w zakładach opieki zdrowotnej Ochrona wynagrodzeń w SP ZOZ-ach Podwyżki z ustawy 203 Co obejmuje podwyżka 203 zł? Podwyżka z ustawy 203 a podwyżka za podniesienie kwalifikacji zawodowych Najniższe płaca zagwarantowane ustawą 203 Nadzwyczajny charakter podwyżek z ustawy 203 Rozliczanie wyegzekwowanych podwyżek Uchwały Sądu Najwyższego w kwestii ustawowych podwyżek 203 i 110 zł Kto odpowiada za podwyżki z ustawy 203? okres pracy Normy czasu pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej Normy czasu pracy w specjalnych warunkach Nowe przepisy o czasie pracy Dyżury Umowy cywilnoprawne o pełnienie dyżurów lekarskich Opłaty wynagrodzenia za dyżury medyczne Limit dyżurów lekarskich Dyżury lekarskie po przystąpieniu Polski do UE Dyżury pod telefonem Zakaz pełnienia dyżurów lekarskich poprzez kobiety w ciąży Urlopy wypoczynkowe Urlop zaległy Świadczenie urlopowe Zbiorowe stosunki pracy Związki zawodowe Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Układ zamiast przepisów Zawieszenie stosowania przepisów zakładowych Rozwiązanie układu zbiorowego pracy
 • ZATRUDNIENIE NA UMOWY CYWILNOPRAWNE Zastąpienie umowy o pracę kontraktem (umową cywilnoprawną) Anestezjolodzy na kontraktach Odpowiedzialność kontraktowa Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
 • WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Regulamin porządkowy Depozyt rzeczy wartościowych wymóg urządzenia palarni Nowe terminy dostosowania pomieszczeń i urządzeń zakładów opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów
 • KONTROLE Kontrola BHP Kontrola PIP Kontrola ZUS
 • ZADŁUŻENIE Ograniczenie egzekucji wierzytelności w służbie zdrowia Zajmowanie środków na wynagrodzenia w SP ZOZ-ach Ugoda restrukturyzacyjna Zawieszenie postępowań egzekucyjnych w momencie restrukturyzacji ZOZ
 • CZĘŚĆ III: Niektóre ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA
 • KONTRAKTY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA Zasady zawierania kontraktów Zakaz zawierania kontraktów Zasady funkcjonowania skierowań lekarskich Przyjmowanie pacjentów poza kontraktem Przekazanie kontraktu innemu lekarzowi Wpływ zmiany właściciela NZOZ na kontrakt Rozwiązanie kontraktu Kontrola świadczeń poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia Zapłata za świadczenia ponadlimitowe
 • DOKUMENTACJA MEDYCZNA Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej Dokumentacja w gabinecie Zasady udostępniania dokumentacji medycznej poprzez ZOZ Zasady udostępniania dokumentacji medycznej firmom ubezpieczeniowym Niszczenie dokumentacji medycznej w ZOZ-ach Przejęcie dokumentacji medycznej Dokumentacja szczepień
 • CHOROBY ZAKAŹNE wymagania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych Ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami z tytułu zakażenia
 • ORGANIZACJA SŁUŻBY ZDROWIA Badania lekarskie zlecane poprzez policję Usługi transportu sanitarnego Wolontariat w służbie zdrowia Gwarancje prawne dostępności opieki lekarskiej dla niepełnosprawnych Zakres opieki medycznej zapewnianej poprzez organizatorów wypoczynku dla dzieci Gospodarka odpadami medycznymi
 • SKŁADKI I PODATKI Wybór formy opodatkowania Działalność w tym samym zakresie Księgowość Prowadzenie księgi Zaliczki na podatek dochodowy Składki ubezpieczeniowe Składka na ubezpieczenie wypadkowe Składka na ubezpieczenie zdrowotne Podstawowe wymagania podatkowe i sprawozdawcze niepublicznego ZOZ-u wymagania ZOZ-u wobec ZUS-u i urzędu skarbowego z tytułu zatrudniania pracowników Prywatny auto osobowy do celów służbowych Ekwiwalent za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych Zakres zwolnienia od podatku VAT i z prowadzenia kas rejestrujących VAT na protezy dentystyczne Podatek od nieruchomości Podstawowe zasady postępowania podatkowego 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Składki członkowskie Wybór formy opodatkowania dla lekarzy (tabela) Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .