urzędowy wykaz produktów co to znaczy
Co znaczy Produktów Leczniczych dopuszczonych do?. Co to jest Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu.

Czy pomocne?

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. (stan na 31.07.2005)

Definicja z ang. Journal of Medicinal Products List admitted to trading on Polish territory of the Republic. (As of 31.07.2005), z niem. Journal of Medicinal Products List Zulassung zum Handel auf polnischem Gebiet der Republik. (Stand: 31.07.2005).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2005 Oprawa: miękka foliowana,1447 str., Wymiary: 235 x 165 mm , Waga: 2.91 kg
Zagadnienia: urzędowy wykaz produktów
ISBN:
Opis: Przedstawiany aktualnie ''Urzędowy Lista Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stan na 31 lipca 2005 r.''jest następnym wydaniem zawierającym uaktualnione dane o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu. W pierwszej części Urzędowego Wykazu zostały zamieszczone produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wydane w drodze decyzji ministra zdrowia wedle art. 3 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.). Pozwolenia wydane poprzez ministra zdrowia ze swej istoty są istotne wyłącznie na terytorium Polski. W drugiej części Urzędowego Wykazu zostały zamieszczone produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, wydane poprzez Radę UE albo Komisję Europejską wedle treścią art. 3 ust. 2 ww, ustawy. Pozwolenia wydane poprzez Radę UE albo Komisję Europejską są istotne w całej UE. Nadają one w każdym kraju członkowskim, w tym w Polsce, te same prawa i nakładają te same wymagania, co pozwolenia wydane poprzez to kraj członkowskie ( wedle art. 13 ust. 1 Rozporządzenia (WE) NR 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi i ustanawiającego Europejską Agencję Leków). Znaczy to, że produkty lecznicze, które uzyskały niniejsze pozwolenie, z mocy prawa, mogą być przedmiotem obrotu w Polsce bez konieczności uzyskiwania żadnych dodatkowych pozwoleń. Dane zawarte w publikacji są niezbędne w działalności aptek, placówek obrotu hurtowego, organów nadzoru farmaceutycznego, a również innych jednostek i instytucji, które ze względów zawodowych zajmują się sprawami wytwarzania, dystrybucji i użytkowania leków. Lista zawiera nazwę produktu leczniczego, jego skład, postać farmaceutyczną, dawkę, rozmiar opakowania, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny, numer pozwolenia i wytwórcę i państwo wytworzenia. Lista obejmuje 8089 pozycji opisujących dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty lecznicze. Lista opracowano w formie 11 -kolumnowej tabeli. W poszczególnych kolumnach podano następujące wiadomości: w kolumnie 1 ''L.p.'' podano liczbę porządkową, w kolumnie 2 ''Nazwa produktu leczniczego'' - nazwy handlowe produktów leczniczych uszeregowane w porządku alfabetycznym, w kolumnie 3 ''Skład'' - nazwy międzynarodowe surowców chemicznych (w wersji łacińskiej) bądź farmakopealne nazwy łacińskie dla surowców roślinnych i dla niektórych produktów leczniczych złożonych (w nawiasach podano skrótowo skład produktu leczniczego), w kolumnie 4 ''Postać farmaceutyczna'' - postać farmaceutyczną produktu leczniczego, w kolumnie 5 ''Dawka'' - dawkę poszczególnych składników i jej jednostkę, w kolumnie 6 ''Opakowanie'' - rozmiar opakowania produktu leczniczego, w kolumnie 7 ''Kategoria dostępności'' (OTC, Lz, LzRp, Rp, Rp), w kolumnie 8 ''Podmiot odpowiedzialny'', w kolumnie 9 ''Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu'', w kolumnie 10 ''Wytwórca'' - nazwa wytwórcy, w kolumnie 11 '' państwo wytwórcy'' - znak państwie wytwórcy. Dla ułatwienia korzystania z Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych w II części publikacji zamieszczono ''Skorowidz produktów leczniczych wg substancji czynnych i preparatów złożonych'' Został on sporządzony w układzie nazw międzynarodowych substancji czynnych w wersji łacińskiej. Wszystkie wymienione w skorowidzach pozycje mają odnośniki do kolejnej liczby porządkowej z kolumny ''L.p.'' wykazu. W publikacji zamieszczono także indeks podmiotów odpowiedzialnych i ich wyrobów (w układzie alfabetycznym). W indeksie podano podmiot odpowiedzialny, nazwę handlową produktu leczniczego i jego postać, a w nawiasie wytwórcę albo wytwórców danego produktu leczniczego. W części tej zamieszczono również ''Skorowidz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium naszego państwie, wydane poprzez Radę UE albo Komisje Europejską, wg substancji czynnych''. Został on sporządzony w układzie nazw międzynarodowych substancji czynnych w wersji angielskiej. Wymienione w tym skorowidzu pozycje mają odnośniki do kolejnej liczby porządkowej z kolumny''Lp.'' II części wykazu. Obecna publikacja zastępuje wydany uprzednio ''Urzędowy Lista Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce wg stanu na 31 stycznia 2004 r. i suplement I, który obejmował uzupełnienia i zmiany wprowadzone do Rejestru w okresie od 1 lutego 2004 r. do 31 lipca 2004 r. Wszyscy, którzy zakupią ''Urzędowy Lista'', będą mogli ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (www.ptfarm.pl) ściągnąć plik z aktualizacją programu, zawierający identyczne dane jak w publikacji książkowej.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na U .