przełączniki molekularne co to znaczy
Definicja przełączniki molekularne (ang. molecular switches; GTPase molecular switch). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja przełączniki molekularne (ang. molecular switches; GTPase molecular switch)

Co znaczy:

Opis hasła
Molekuły, które regulują przebieg procesów komórkowych dzięki zdolności cyklicznych i odwracalnych zmian konformacji oraz wiązania odpowiednich czynników tylko w określonej konformacji. Termin utworzono w oparciu o badania białek o aktywności GTPazowej (klasycznymi przykładami są białka Ras i czynniki translacji EF-Tu), które przybierają różną konformację w zależności od rodzaju związanego nukleotydu guaninowego i dzięki temu mogą cyklicznie przekazywać sygnały do określonych efektorów w komórce. Wszystkie znane GTPazy są nieaktywne w kompleksie z GDP i przybierają aktywną konformację w momencie wymiany GDP na GTP. Aktywowane białko G specyficznie rozpoznaje i wiąże białka efektorowe, wywołując określony skutek w komórce (np. aktywację enzymów, tworzenie kompleksów makromolekularnych, zmianę przepuszczalności kanałów jonowych, rearanżację elementów cytoszkieletu, stymulację fuzji błon organelli itp). Hydroliza GTP do GDP (katalizowana przez białko G samoistnie lub z udziałem białek pomocniczych) zapewnia, że białka G pozostają aktywne tylko przez określony czas, co oznacza, że służą one również jako molekularne regulatory czasu trwania określonych efektów. Regularnie następujące po sobie procesy wymiany GDP na GTP (aktywacja) i hydrolizy GTP (inaktywacja białek G) określane są jako cykl GTPazowy. Uważa się, że komórka eukariotyczna wykorzystuje kilkaset różnych GTPaz jako przełączników molekularnych do kontroli wielu procesów biochemicznych. Na podobnej zasadzie mogą działać także białka wiążące ATP, jak na przykład motory molekularne. Również białka podlegające cyklom fosforylacji i defosforylacji mogą odgrywać rolę przełączników molekularnych (zwłaszcza w przekazywaniu sygnałów mitogennych), jakkolwiek w tym przypadku zmiany konformacji są efektem kowalencyjnych modyfikacji katalizowanych przez odpowiednie kinazy i fosfatazy.

Czym jest przełączniki molekularne (ang. molecular switches; GTPase molecular switch) znaczenie w Słownik na P .